NEDEN LİSANSLI FİRMALAR

Hukuki Açıdan…

Atık üreticileri veya atık sahipleri işletmelerinde oluşan atıkları;

-24.08.2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 23. Maddesinde yazan “(4) Geri kazanılabilir ambalaj ve ambalaj dışı atıkların üreticisi tarafından getirilip bırakılacağı, teknik ve idari detayları Bakanlık tarafından belirlenecek getirme merkezi oluşturan satış noktaları ve alışveriş merkezleri ayrı biriktirilen ambalaj atıklarını oluştuğu noktada çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verirler, (5) Belediyenin yönetim sistemi dışında kalan sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesislerde çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ayrı biriktirilen ambalaj atıkları oluştuğu noktada, ilgili yönetim tarafından çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verilir, (6) Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan ambalaj atığı üreticileri, tüketim sonucu oluşan ambalaj atıklarını çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde diğer atıklardan ayrı olarak biriktirerek çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verirler,

-14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 9. Maddesinde yazan, “Atıklarını bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkanları ile veya kurulmuş atık bertaraf tesisinde gerekli harcamaları karşılayarak veya belediyelerle yada gerçek ve tüzel kişilerle kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinde bertaraf etmek veya ettirmekle”

-02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 9.Maddesinde yazan “Atıklarını bu Yönetmelik hükümleri ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle”

belirtilen maddeler gereğince lisanlı firmalara vermekle yükümlüdürler.

Aksi takdirde, belirtilen hükümlere aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen müeyyideler uygulanabilmektedir( Bu konuda blog yazımız için tıklayınız.).


Ekonomik Açıdan…

Türkiye’nin 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre geri dönüşüme sokulmayan cam, kağıt, pet şişe gibi atıklardan dolayı yıllık para kaybı yaklaşık 2 milyar TL’dir. Üstelik bu araştırma birkaç atık türü için geçerlidir. Bu verileri tüm atık türleri için düşündüğümüzde ortaya düşündürücü bir sonuç çıkmaktadır. Yani atıklarımızı çöpe atarken aslında paramızıda çöpe atmış oluyoruz. Ancak atıklarınızı geri dönüşüme verdiğiniz takdirde, özelliklerine göre geri kazanım, geri dönüşüm veya yönetmeliklere uygun olarak bertaraf işlemlerine tabi tutuluyor. Bu işlemler sonucunda oluşan ürünler tekrar hammadde olarak kullanabiliyor, farklı maddelere dönüştürülebiliyor veya enerji elde edilebiliyor. Bu sayede de hem ülke ekonomisi kazanmakta hem de kaynaklarımızın gereksiz kullanımının önüne geçilmektedir.


Çevre Sağlığı Açısından…

Son yıllarda Türkiye’nin artan çevre kirliliği haberleri ve araştırmaları günümüzde herkesin dikkatini çekmekte ve bu konuda düşünmeye sevk etmektedir. Bu kirliliğin başlıca nedenleri arasında maalesef sanayi kuruluşları geliyor. Üretim sonucu oluşan atıklar hava kirliliğine, toprak kirliliğine, su kirliliğine ve dolaylı ya da doğrudan insan sağlığına zarar vermektedir. Üstelik verilen bu zararların etkileri her geçen gün katlanarak artmakta ve oluşan tahribat düzeltilemez hale gelmektedir.

Artık birey olarak çevre konusunda bir sorumluluk bilinciyle hareket etmeli ve faaliyetlerimizi çevre kirliliğini azaltacak yönde oluşturmalıyız. Bu konuda atılacak adımların en başında işletmelerimizden ve fabrikalarımızdan çıkan atıkların yönetimi sağlamaktır. Çünkü atık yönetimi ile yani atıklarımızı geri dönüşüm/geri kazanıma vererek çevre sağlığından ziyade kendi sağlığımızı korumuş ve gelecek nesillere, çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye bırakmış oluyoruz.

Sizde eğer işletmenizin; Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği yasalara uygun olmasını, ülke ekonomisine katkıda bulunmasını, kaynaklarımıza ve doğamıza zarar vermemesini istiyorsanız lütfen çıkan atıklarınızı en doğru şekilde bertaraf ediniz ve atık yönetimine başlayınız.

Hemen Atık Yönetimine Başlamak İçin Tıklayınız