Tüm özellikleri ile geçici atık depolama sahaları

Geçiçi Atık Depolama Sahası


 Resim 

Geçici atık depolama sahası günümüzde atık toplama sahası içerisinde önemli bir yere sahiptir. Sadece atıkları geçici olarak toplama değil aynı zamanda onların kontrollü bir ortamda düzenli olarak tutulup, çevreye verebileceği zararı büyük ölçüde önleyerek üreticiye yarar sağlamaktadır. 

Geçici atık depolama; atıkların ara depolama, geri kazanım, bertaraf ve tesis içinde tekrar kullanımı öncesinde geçici depolanmasıdır. Üretici bu geçici depolama sahasını isterse tesis içinde ya da üreticiye uygun bir alanda oluşturabilir.  

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin atık üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 9. maddesinin C bendinde “Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin almakla yükümlüdür” hükmü yer almaktadır. 

Buna göre ayda 1000 kg’dan fazla atık üreten atık üreticisi İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni almak zorundadır. 

Ayda 1000 kg’dan az atık üreten atık üreticisi ise biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin almaksızın atıklarını kendi sahasında en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde sahada önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin, adını, telefonunu valiliğe bildirmekle yükümlüdür. 

Geçici atık depolama sahası nasıl oluşturulur sorusuna cevap olarak 

 Kurulacak depolama alanının; 

  • Üstü kapalı ve her türlü dış etkenlerden atıkları koruyacak nitelikte olması, 

  • Atıkların hepsinin etiketli olması, 

  • Her bir atığın depoya giriş tarihinin, miktarının ve atık kodunun belirtilmiş olması, 

  • Geçici depolama alanından sorumlu personelin belirlenmiş olması, 

  • Zeminin geçirimsiz olması, 

  • Sızma veya dökülmelere karşı absorben maddelerin bulundurulması, 

  • Sızma ve dökülme durumunda atıkları toplayacak bir drenaj kanalının bulunması, 

  • Yangın gibi her türlü acil duruma karşı güvenlik tedbirlerinin alınmış olması, 

  • Dışarıdan içeriye izinsiz olarak girişe izin vermeyecek yapıda olması gerekmektedir. 

  •  Ambalaj atıkları ve evsel atıklar için kullanılan alanda yağmur, rüzgar  gibi etkenlerle atıkların etrafa dağılmasına karşı önlem alınır. 

 

Üreticiler ve işletmeler atıklarının çevreye ve kendilerine verebileceği zararları düşünmeden  bu tarz bir geçici atık depolama sahası oluşturmamaları durumunda, 2872 Çevre Kanunu uyarınca çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen kurum,kuruluş ve işletmeler için öngörülen idari yaptırımlar,faaliyetten men ve idari nitelikte para cezasına çarptırılırlar. 

Bu para cezası  geçici atık depolama sahasına hakkında  bilgi ve belge vermeme durumunda  yani  AYP ,atık beyanında bulunmama vb durumda 9.420 TL,kanunda ve ilgili yönetmelikte yer alan yasak ve sınırlara uymayıp tehlikeli atıklar hakkında hiçbir işlem yapılmadan çevreye zarar verme durumunda 471.228 TL’ den başlayıp 4.712.280 TL ye varan para cezasına çarptırılırlar. 

  

 

 
0 Yorum :