Endüstriyel (Tehlikeli/Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır ?

Endüstriye Atık Yönetim Planı

Makaleye başlamadan önce Endüstriyel (Tehlikeli-Tehlikesiz) Atık Yönetim Planının hangi amaçla bakanlığın bize yaptırdığını kavrayıp ona göre bu planları doğru bir şekilde hazırlamak gerektiği kanısındayım. Atık yönetim planın amacı atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik devletin bizlere zorunlu hazırlattığı  plandır. Dolayısıyla hazırlanılan bu planlar doğrudan bizleri, doğayı ve gelecek nesilleri yani çocuklarımızı etkilemektedir.

Atık yönetim planın hazırlanması/hazırlatılması Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte geçmektedir. Bu yönetmeliğin 8.Maddesinde  “Bakanlık, ulusal atık yönetim planı/planlarını hazırlamakla/hazırlatmakla yetkili ve görevlidir.” ibaresi geçmektedir. Dolayısıyla atık üreten bütün tesislerin atık yönetim planı hazırlaması gerekmektedir. Bu plani hazirlarken atiklarinizi verecek geri donusum ve bertaraf firmalarini bulmada gitgide populer olan http://www.atiksahasi.com 'u kullanabilirsiniz.

 

Endüstriyel atık yönetim planı 7 bölümden oluşmaktadır. Linkte Endüstriyel (Tehlikeli-Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı Formatı bulunmaktadır.

Planın 1. Bölümünde atığın çıktığı tesise ait iletişim bilgileri yer almaktadır.

Planın 2. Bölümünde ise tesiste atık yönetiminden sorumlu kişinin iletişim bilgileri yer almaktadır.

Planın 3. Bölümde ise Planın içerdiği eklerin adlandırmaları yer almaktadır. Bu ekler standart olarak aşağıda ki gibi bulunması gerekmektedir. ;

  • Bir önceki yıla ait “Atık Beyan Formları”nın birer sureti
  • Atık depolama alanlarının gösterildiği “İşletme Vaziyet Planı”
  • “Güncel Kapasite Raporu”
  • “Yapı Kullanma İzin Belgesi”
  • “Geçici Atık Depolama Alanı”na ilişkin bilgiler / fotoğraflar
  • İşletmenin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamındaki değerlendirme yazısı
  • İşletme proseslerine ilişkin “İş Akım Şemaları ve Açıklamaları”
  • Tehlikeli atık depolama alanı “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”
  • Atık minimizasyon uygulamasına yönelik izinler / onaylar (var ise)
  • Atık analizleri, sözleşmeler

Burada Yapı kullanma izin belgeleri tesis dışına daha sonradan inşaa edilmiş kapalı geçici atık depolama alanlarını da içermelidir. Yapı Kullanma İzin Belgesinden muaf yapılar için resmi kurum/kuruluşlardan alınmış belge örnekleri (elektrik,su faturaları gibi) sunulmalıdır.

İşletmenin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamındaki değerlendirme yazısıda ekler kısmında bulunmalıdır. Bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmemiş olan  işletmeler tarafından öncelikli olarak ÇED Şube Müdürlüğüne başvurulması ve bu değerlendirme sürecinin tamamlanmasının sağlanması gerekmektedir.

Kapasite raporlarında dikkat edilecek husus ise kapasite raporunun  güncel  olması ve geçerlilik süresinin bitmemiş olması gerekmektedir. İşletme proseslerine ilişkin iş akım şemaları ve açıklamaları kapasite raporları ile uyumlu olmalıdır. Kapasite raporunda yer alan tüm makine ve ekipmanlar tanımlanmalıdır.

Tehlikeli atık geçici depolama alanları için Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ise bütün sigorta şirketleri tarafından yapılabilmektedir. Sigorta firmanızı arayıp sigortada tehlikeli atıkların ve  geçici depolama alanlarının tanımlı olması gerektiğini söyleyip poliçeyi almanız yeterli olacaktır.

Atıklar ile ilgili sözleşme zorunluluğu ise sadece tıbbi atıklar ve bitkisel kızartmalık yağlar için yapılmaktadır. Bu atıkların üreticileri tarafından ilgili kurum/kuruluşlar ile sözleşme yapılması gerekmektedir. Diğer atık grupları için (atık akü, atık yağ, muhtelif tehlikeli ve tehlikesiz atıklar) sözleşme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Atıklar ile ilgili analiz zorunluluğu özellikle düzenli depolama tesislerine gönderilen atıklar ile atık yağlar (motor yağları hariç) için mevcut olup özel durumlarda ilgili İdarelerce istenmemiş ise diğer atıklar için analiz zorunluluğu yoktur.

Planın 4. Bölümünde ise işletme bünyesinde oluşan/oluşması muhtemel tüm atıkların tanımlanması gerekmekte olup işletme içinde yer alan tüm üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri atıkların oluşum kaynakları, periyotları ve tahmini miktarları açısından değerlendirilmelidir. Burada genellikle karıştırılan kısım bütün atıkların yazılmaya çalışılmasıdır. Oysaki bu bölümde atıklar olarak sadece tüm tehlikeli atıklar ile Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında kalan atıkların yer alması gerekmektedir.  Yani Ambalaj Atıkları, Ömrünü Tamamlamış Lastikler ve Evsel Nitelikli Katı Atıklar gibi özel mevzuatı bulunan tehlikesiz atıklar yazılmayacaktır.

Planın 5. Bölümünde yer alan tablolarda işletme genelinde oluşan atıklar Atık Yönetim Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre atık kodlarına göre tanımlanmalı, bu atıkların bertaraf/geri kazanım yöntemleri sadece bu yönetmelikte tanımlı D ve R kodlarına göre yapılmalıdır. Bu kodlar atıkların gönderildiği, gönderileceği yada gönderilebileceği lisanslı tesislere göre düzenlenmelidir. Burada atiginizi vereceginiz firma bulmada www.atiksahasi.com sitesi size cok yardimci olacaktir.

Planın 6. Bölümünde yapılacak 3 yıllık atık miktarı tahminleri atık oluşum periyotları dikkate alınarak yapılacak olup düzenli periyotlar ile oluşmayan atıklar için miktar belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte atıkların bu tabloda tanımlı olması gerekmektedir.

Yine planının 6.2.1 bölümünde, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 5. Maddesinde yer alan “Atık üretiminin ve atığın zararlılığının, 1) Doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması, 2) Üretim, kullanım veya bertaraf aşamalarında çevreye zarar vermeyecek veya en az zarar verecek şekilde tasarlanan ürünlerin pazarlama ve teknik gelişiminin sağlanması, 3) Geri kazanım sonrasında geriye kalan tehlikeli maddelerin nihai bertarafı için uygun tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması, suretiyle önlenmesi ve azaltılması esastır.” hükmü uyarınca işletme bünyesinde alınan/alınması planlanan tedbirler ve bu doğrultuda yapılan/yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.

Planın 7. Bölümünde, İşletmede oluşan atıkların gönderildiği tesislere ilişkin bilgiler kısmında sadece atık gönderimi yapılan işletmelere ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmekte olup halihazırda atık gönderilmemiş tesislere ilişkin bilgilere yer verilmemesi gerekmektedir. Henüz oluşmamış ve daha önceden de hiçbir tesise gönderilmemiş olan atıklar için ise sadece açıklama/dipnot verilmesi yeterli olacaktır.

 
0 Yorum :