Çevre Görevlisi nedir ne iş yapar ?

Çevre Görevlisi

Çevre Görevlisi Nedir ve Ne İş Yapar?

                Tüketim faaliyetlerinin son yirmi yıllık periyotta son derece yüksek bir hızda artması ve söz konusu tüketimin çevre sağlığı ve temizliğine uygunsuz etkileri sebebi ile ihtiyaç duyulmaya başlanan bir uzmanlık alanı olarak tanımlanabilinecek çevre görevlisi kavramı, ülkemizde de her geçen gün daha ciddi biçimde önem gösterilen ve ilgi alanı haline gelen bir olgu olarak nitelendirilebilinmektedir. Tanım olarak, faaliyetleri sonucunda olası bir çevre kirliliğine sebebiyet veren ya da verebilmesi muhtemel olması ile birlikte Çevre Kanunu ve söz konusu kanuna dayanarak yürürlüğe koyulmuş olan düzenlemeler gereğince denetime tabii tutulan tesislerin mevzuatlara uygun olup olmadığını ve alınan tedbirlerin aktif olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlendirmesini yapan kişi olarak belirtilebilinecek çevre görevlisi, aynı zamanda tesislerin içindeki yıllık denetim programlarını düzenleme görevine de sahip durumdadır.

Çevre Görevlileri Hangi Meslek Gruplarına Mensup Kişilerden Seçilmektedir?

                Profesyonel çevre görevlisi olarak çalışma hayatı içerisinde bulunmak isteyen kişilerin dört senelik eğitim sunan fakültelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olma ya da bu başlık altında yüksek lisans eğitimlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Buna ek olarak yine dört senelik fakültelerin Fen-Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji ya da Mühendislik bölümlerinden mezun kişiler de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek eğitimlere katılmaları ile temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında gerçekleştirilen sınavlar içerisinde başarılı olarak bu görevde bulunma hakkına kavuşabilmektedirler.

                Yeni yasalar kapsamında dört senelik herhangi bir bölümden mezun olunmasının üzerine Bakanlık, Çevre Bakanlığı ya da Çevre ve Orman Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatları içerisinde çevre yönetimi, çevre izni, çevre lisansı, çevre etki değerlendirmesi ve buna benzer konularda dört sene boyunca çalışmış olan kişiler ile bu alanların şubelerinde müdür, il müdür yardımcısı, daire başkanı ve bunun üzerindeki görevlerde üç sene çalışmış olan kişiler de çevre görevlisi olarak yeni görevlerine adım atabilmektedirler.

Çevre Görevlisi Olarak Çalışmak İçin Başarılı Olunması Gereken Sınavın Özellikleri Nelerdir?

                Söz konusu görevde bulunmak ve çevre görevlisi belgesi almak isteyen kişiler düzenli olarak uygulanan sınava tabii olmak zorundadırlar. Sınavda başarı notu 100 üzerinden 70 puan olarak hesaplanırken, bu puanı geçen kişiler belgelerini almaya hak kazanmaktadırlar. Sınavın sonuçları, ilan edildiği gün sonrasından 1 yıl boyunca geçerliliğini korurken, süreyi geçiren kişiler belgeyi hak etmek için yeni sınava girmek zorunda kalmaktadırlar. Başvurular sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı eğitimine katılım belgesi de sunulmaktadır.

Çevre Görevlilerinin Temel Yükümlülükleri Nelerdir?

                Adından da anlaşılabileceği gibi çevrenin korunması ve muntazam biçimde düzende tutulması üzerine çalışmalarına devam eden çevre görevlileri, başlıca görev olarak çevre yönetimi hizmetlerini yürürlükte olan mevzuat kapsamında yürütmek, gerektiğinde koordine etmek ve bu alanda gerçekleştirilen çalışmaları aktif olarak izleyip kişi ya da firmaların yükümlü oldukları konularda üstlerine düşen kısımları uygulayıp uygulamadıklarını kontrol etmek üzerine yetkilendirilmiş durumdadırlar. İşletmelerin hizmet vermeye başladıkları tarihten itibaren her ay düzenli olarak faaliyet raporu hazırlamak ve söz konusu raporları takip eden ayın on beşinci gününe kadar sorumlulara sunmak ve sistemlere yüklenmesini sağlamak ile de yükümlü olan çevre görevlileri, aynı zamanda her yıl bir defadan az olmamak kaydı ile işletmenin genel durumunu kapsayan iç tetkik raporunu da hazırlanma ve sunumu ile uğraşmaktadırlar. Bunun yanı sıra firma içerisindeki diğer çalışanlara da uzmanlık alanı üzerine eğitimler sunmak ve özendirici faaliyetlerde bulunmak görevini de taşıyan çevre görevlileri, bu eğitim ve faaliyetleri mutlak suretle Bakanlığın uygun gördüğü format ve kalitede gerçekleştirmeye de mecbur durumdadır. Söz konusu işlemler sırasında firma hakkında öğrenilen özel bilgileri de ticari sır özelliği altında saklı tutan görevliler, bu sayede herhangi bir maddi ya da manevi zararın da önüne geçebilmektedirler.

Çevre Görevlisi Olmak İçin Gerçekleştirilen Başvurularda Gereken Belge ve Bilgiler Nelerdir?

                Bu görev altında çalışmak için başvurularını gerçekleştirecek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının yanı sıra adres ve telefon gibi ulaşım bilgileri, mevcut eğitim durumunu kanıtlamak üzere diploma, vesikalık fotoğraf, dört senelik Çevre Mühendisliği konuları üzerinden bir lisans diploması ve çevre mevzuatı katılım belgesi ya da üst kısımda bahsedilen Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinin diplomaları ve temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı sınav sonuç belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Sınava başvuru için yatırılacak ücretin belgesi de gerekli detaylar arasındadır.

Çevre Görevlileri Ne Kadar Maaş Almaktadır?

                Herhangi bir meslekten farksız olarak kesin hatlar içerisine alınmış bir düzey sınırına sahip olmayan çevre görevlisi maaşları, firmanın çalışanlarına uyguladığı ücret politikasına göre değişim gösterebilmektedir. Görevine yeni başlamış kişiler 1200 ilâ 1500 Türk Lirası aralığında ise başlayabilecekleri gibi, uzun yıllardır görevini ifa eden kişiler ise büyük kapsamlı firmalarda görev almaları halinde 5000 Türk Lirası'na varan aylık gelirler elde edebilmektedirler. 
0 Yorum :